Her gün birbirini görmenin tadı başka, ayrılıp kavuşmanın tadı başkadır.
Montaigne

Tüzük - GENEL KURUL

Makale İçeriği
Tüzük
MERKEZ'İN İSMİ ve YERİ
MERKEZİN AMAÇ VE İLKELERİ
DERNEĞİN ÇALIŞMA BİÇİMİ
ÜYELİK ŞARTLARI
ÜYELERİN HAKLARI, SORUMLULUKLARI, ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMA
TUTULMASI MECBURİ DEFTERLER
GELİR VE GİDERDE USUL
DERNEĞİN GELİRLERİ
DERNEĞİN ORGANLARI
GENEL KURUL
GENEL KURUL TOPLANTILARI
TOPLANTI YETER SAYISI
TOPLANTI YAPILIŞ USULÜ VE DİVANI
YÖNETİM KURULU
MALİ DURUM
DENETLEME KURULU
ONUR KURULU
BİLİM-KÜLTÜR ARAŞTIRMA KURULU
KADINLAR KOLU
GENÇLİK KOLU
İÇ DENETİM ŞEKLİ
TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ
DERNEĞİN FESHİ VE TASFİYE
HÜKÜM EKSİKLİĞİ
SONUÇ HÜKÜMLERİ
Tüm Sayfalar

 

MADDE 10 :
GENEL KURUL

Genel Kurul, Dernek asıl üyelerinden oluşan en yetkili organdır.
Genel Kurul,
A) Olağan genel kurul yılda bir kez ve her takvim yılı içerisinde yılda bir kere toplanır.
B) Genel kurul yeri, zamanı ve gündemi en geç iki hafta önceden üyelere yönetim kurulu tarafından yazılı olarak bildirilir.
C) Genel kurula yalnızca C.A.K.M.'nin üyeleri, onur üyeleri ve yönetim kurulunca yazılı davetliler katılabilirler.
D) Üyelerin salt çoğunluğunun bulunması durumunda, genel kurulun karar alma yetkisi vardır. Aksi durumda, yönetim kurulu iki hafta içerisinde, aynı gündemli ikinci bir çağrı yapar. Bu durumda toplantıya katılan üye sayısına bakılmadan karar alınabilir.
E) Seçme ve seçilme hakkı yalnızca üyelere aittir.Secmen Kartlari ve fotografli kimlikle oy kullanabilirler. Onur üyeleri tartışmalara katılabilir, ancak oy kullanamazlar.
F) C.A.K.M. Yönetim kuruluna seçilen üye, Onur ve Denetleme kurullarına seçilemez. Aynı şekilde C.A.K.M. yönetim kuruluna seçilen üyelerin birinci dereceden akrabaları Onur ve Denetleme kurullarına seçilemezler.
G) Genel kurul, 17. ve 18. tüzük maddeleri dışında kalan kararlarını, verilen geçerli oyların salt çoğunluğuyla alır. Her üyenin bir oy hakkı vardır.
H) Genel kurul, her hangi bir yönetim kurulu üyesince açılır. Açık oylama ile genel kurul süreci içinde bir başkan ve iki yazmandan oluşan bir divan komisyonu seçilir. Divan komisyonu üyeleri, Merkez yönetimine seçme ve seçilme hakkına sahiptirler. Eğer bir yada daha fazla divan komisyonu üyesi, aday olursa, seçimler için açık oyla bir seçim komisyonu seçilir. Yazmanlar genel kurulun aldığı kararların protokolünü tutarlar. Protokol, divan başkanı tarafından imzalanır ve isteyen her merkez üyesine gösterilir.
I) Yönetim kurulu seçimleri, gizli oylama ve açık sayımla yapılır.
J) Merkez'in bütün organları, yalnız yeni seçimlere kadar görevde kalabilirler.

Genel Kurul'un Görevleri:

a- Dernek organlarının seçilmesi,
b- tüzüğün değiştirilmesi,
c- kamu yararına dernek sayılma isteği,
d- bütçenin aynen ya da değiştirilerek onayı,
e- hesapların incelenmesi ve Yönetim Kurulu’nun ibrası,
f- bir sonraki yılın çalışma raporu ile mali raporunu görüşüp karara bağlanması,
g- gerekli konularda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,
h- Dernekten çıkarılan üyelerin itirazlarının karara bağlanması,
i- Kanada Alevi Kultur Merkezin Uluslararası Konsey Toplantılarına katılacak delegenin belirlenmesi,
j-yıllık aidatın belirlenmesi, Derneğin feshi ve tasfiye şekli konularında bu tüzükte bulunmayan konular için Kanada ve Ontario Anayasası ile dernekler yasasındaki hükümleri Kabul eder.