Fısıldanan sözler, çok kere yüksek sesle söylenenden daha uzağa giderler.
Çin Atasözü

Tüzük - GENEL KURUL TOPLANTILARI

Makale İçeriği
Tüzük
MERKEZ'İN İSMİ ve YERİ
MERKEZİN AMAÇ VE İLKELERİ
DERNEĞİN ÇALIŞMA BİÇİMİ
ÜYELİK ŞARTLARI
ÜYELERİN HAKLARI, SORUMLULUKLARI, ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMA
TUTULMASI MECBURİ DEFTERLER
GELİR VE GİDERDE USUL
DERNEĞİN GELİRLERİ
DERNEĞİN ORGANLARI
GENEL KURUL
GENEL KURUL TOPLANTILARI
TOPLANTI YETER SAYISI
TOPLANTI YAPILIŞ USULÜ VE DİVANI
YÖNETİM KURULU
MALİ DURUM
DENETLEME KURULU
ONUR KURULU
BİLİM-KÜLTÜR ARAŞTIRMA KURULU
KADINLAR KOLU
GENÇLİK KOLU
İÇ DENETİM ŞEKLİ
TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ
DERNEĞİN FESHİ VE TASFİYE
HÜKÜM EKSİKLİĞİ
SONUÇ HÜKÜMLERİ
Tüm Sayfalar

 

MADDE 11 :
GENEL KURUL TOPLANTILARI

- Genel kurul yılda bir kez ve her takvim yılı içerisinde yılda bir kere toplanır. Yönetim Kurulu’nun tespit ve ilan edeceği tarihte olağan olarak toplanır. Ancak, Yönetim ve Denetleme Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya Derneğe kayıtlı üyelerin beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü olarak da toplanabilir. Bu durumda, Yönetim Kurulu Dernek Genel Kurulu’nu bir ay içinde toplantıya çağırmalidir.

- Yönetim Kurulu, Dernek Tüzüğü’ne göre Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurul’a katılacak üyeler en az onbeş gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi mahalli bir gazetede ilan edilmek suretiyle toplantıya çağırılır. Bu ilanda, toplantıda çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılmazsa, ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az olamaz.

- Ayrıca, toplantının yapılacağı gün, saat ve yer ile toplantı gündemi, toplantı gününden en az onbeş gün önceden mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir ve bu yazıya toplantıya katılacak üyeleri gösterir liste de eklenir.

- Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, toplantı ilanının yapıldığı gazeteye ikinci bir ilan verilerek üyelere duyurulur. Bu halde, ikinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler bu toplantıya ikinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağırılır ve toplantı üçüncü fıkra esaslarına göre mahallin en büyük mülki amirliğine yeniden duyurulur.

- Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

- Genel Kurul toplantıları Dernek Merkezi’nin bulunduğu yerde yapılır.