Aklın gücüne hiçbir engel karşı duramaz
Marcus Aurelius

Tüzük - TOPLANTI YAPILIŞ USULÜ VE DİVANI

Makale İçeriği
Tüzük
MERKEZ'İN İSMİ ve YERİ
MERKEZİN AMAÇ VE İLKELERİ
DERNEĞİN ÇALIŞMA BİÇİMİ
ÜYELİK ŞARTLARI
ÜYELERİN HAKLARI, SORUMLULUKLARI, ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMA
TUTULMASI MECBURİ DEFTERLER
GELİR VE GİDERDE USUL
DERNEĞİN GELİRLERİ
DERNEĞİN ORGANLARI
GENEL KURUL
GENEL KURUL TOPLANTILARI
TOPLANTI YETER SAYISI
TOPLANTI YAPILIŞ USULÜ VE DİVANI
YÖNETİM KURULU
MALİ DURUM
DENETLEME KURULU
ONUR KURULU
BİLİM-KÜLTÜR ARAŞTIRMA KURULU
KADINLAR KOLU
GENÇLİK KOLU
İÇ DENETİM ŞEKLİ
TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ
DERNEĞİN FESHİ VE TASFİYE
HÜKÜM EKSİKLİĞİ
SONUÇ HÜKÜMLERİ
Tüm Sayfalar

 

MADDE 13 :
TOPLANTI YAPILIŞ USULÜ VE DİVANI

- Genel Kurul toplantısına katılacak üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları hizasına imza atarak toplantı yerine girerler. Hükümet komiserinin toplantıya gelmemiş olması, toplantının ertelenmesini gerektirmez. Toplantı, Dernek Başkanı veya Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır ve toplantı yeter sayısının tespiti için yoklama yapılır.

- Toplantı yeter sayısının bulunduğunun anlaşılması üzerine üye ve delegeler arasından bir Genel Kurul Divan Başkanı ile bir Başkan Vekili ve iki katip üyesi seçilerek “Toplantı Divanı” oluşturulur. Toplantının, gündeme göre mevzuat ve Tüzük hükümlerine uygun olarak yönetimi Divan Başkanı’na aittir. Katipler de toplantının usulüne uygun olarak yapılmasında Divan Başkanı’na yardımcı olur ve toplantı tutanağını düzenleyerek Başkan ile birlikte imzalar.

- Genel Kurul’da yalnız gündeme konulan maddeler görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda birinin görüşülmesini istediği maddelerin de gündeme alınması zorunludur.

- Genel Kurul kararları, toplantıya katılanların salt çoğunluğunun oyu ile alınır. Seçim ve oylamalar gizli oy ve açık tasnif ile yapılır. Tüm dernek üyeleri, aidatlarını ödemiş olmak koşuluyla Genel Kurul’a katılıp oy kullanabilirler.

- Toplantı sonunda eski yönetim ile yeni seçilen yönetim arasında Derneğin devir teslim ve zimmet işlemleri yapılır, toplantıya ilişkin bütün tutanak ve belgeler toplantı divanınca Yönetim Kurulu’na teslim edilir.