Yaşlılığın başkaları gibi bizim de başımıza geleceğine bir türlü inanamayız.
Andre Maurois

Tüzük - YÖNETİM KURULU

Makale İçeriği
Tüzük
MERKEZ'İN İSMİ ve YERİ
MERKEZİN AMAÇ VE İLKELERİ
DERNEĞİN ÇALIŞMA BİÇİMİ
ÜYELİK ŞARTLARI
ÜYELERİN HAKLARI, SORUMLULUKLARI, ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMA
TUTULMASI MECBURİ DEFTERLER
GELİR VE GİDERDE USUL
DERNEĞİN GELİRLERİ
DERNEĞİN ORGANLARI
GENEL KURUL
GENEL KURUL TOPLANTILARI
TOPLANTI YETER SAYISI
TOPLANTI YAPILIŞ USULÜ VE DİVANI
YÖNETİM KURULU
MALİ DURUM
DENETLEME KURULU
ONUR KURULU
BİLİM-KÜLTÜR ARAŞTIRMA KURULU
KADINLAR KOLU
GENÇLİK KOLU
İÇ DENETİM ŞEKLİ
TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ
DERNEĞİN FESHİ VE TASFİYE
HÜKÜM EKSİKLİĞİ
SONUÇ HÜKÜMLERİ
Tüm Sayfalar

 

MADDE 14 :
YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulu, Genel Kurulca iki yıl için seçilecek yedi asıl ve iki yedek üyeden oluşur. Derneği temsil yetkisi Yönetim Kurulu’na aittir. Ancak, kendi üyelerinden bir veya birkaçına bu yetkisini devredebilir.
A) Yönetim Kurulu, Merkez'in Genel Kurul'dan sonra en yetkili organıdır.
B) Yönetim Kurulu 9 asli ve 3 yedek üyeden oluşur.
C) Sekreter Merkez'in yazışmalarını yürütür, karar defterlerini tutar ve Merkez'in evraklarını düzenler. Diğer yönetim kurulu üyelerinin ortak kararıyla, Merkez'in yazışmalarını yürütür. Bu yazışmaların altına imza atabilir. Merkez yazışmalarını üst organlar ve resmi daireler düzeyinde yürütebilir, çağrıları ve duyuruları yönetim kurulu bilgisi dahilinde yazıp gönderebilir.
D) Sayman, Merkez'in mali işlerini yürütür, gelir ve gider defterlerini tutar. Tüm harcamalar makbuz olarak belgelenmek zorundadır. Kasa makbuzu denilen ufak ödenti makbuzları geçersizdir. Makbuz alınmaması hallerinde yönetim kurulu protokol yoluyla makbuz yazabilir.
E) Merkez toplantı, kongre ve benzeri seminerlerde, Merkez Yönetim Kurulu'nun belirleyeceği bir delege ve kurul tarafından temsil edilebilir.

Yönetim Kurulu’nun görevleri şunlardır:
a- Dernek defter ve kayıtlarını usulüne uygun olarak tutmak,
b- Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak,
c- bütçeyi uygulamak,
d- gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurul’un onayına sunmak,
e- ücretli eleman istihdam etmek,
f- işine son vermek ve bu personeli denetlemek,
g- üyeler için gerekli bilgi ve dokümanları toplamak,
h- yabancı dilde olanların çevirilerini yaptırmak,
ı- Tüzükteki amaç ve hizmet konularına uygun faaliyet göstermek,
j- Derneğin tüm çalışmalarını koordine etmek,
k- bir sonraki dönem için işleyiş planlarını yapmak,
l- mevzuat ve Tüzüğe uygun olarak gerekli görülen konularda yönetmelik ve genelge hazırlamak,
m- Derneğin amaç ve faaliyetleri konularında üyelere yönelik eğitim organizasyonları yapmak,
n- Dernek amacına uygun olarak komisyonlar kurmak,
o- işleyişlerini düzenlemek ve denetlemek,
p- Genel Kurul kararlarını uygulamak ve Genel Kurul gündemini hazırlamak,
r- Genel Kurul’u olağan ya da olağanüstü toplantıya çağırmak,
s- Derneği ulusal ve uluslararası toplantılarda temsil edecek kişileri belirlemek,
t- mevzuatın kendisine verdiği ve Genel Kurul kararı gerektirmeyen diğer konular hakkında karar almak,
u- Kanada Alevi Kultur Merkezi Uluslararası Kurumlarla ile ilişkileri düzenlemek sorumludur.

- Yönetim Kurulu gerekli gördüğünde Dernek adına davalar açabilir ve açılmış davalara katılabilir.

- Ayrıca, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu’nun önerisiyle bir üye hakkında yazılı savunmasını da alarak disiplin kovuşturması yapabilir ve uyarı, kınama, geçici çıkarma veya üyelikten çıkarma cezalarından birisini verebilir.

- Yönetim Kurulu ilk toplantısında kendi arasında aldıkları oy çoğunluk sırasına göre görev bölümü yaparak Başkan, Başkan Yardımcısı, Sekreter ve Sayman’ı belirler. Yönetim Kurulu Başkanı toplantılara başkanlık eder. Başkanın yokluğunda bu işi Yönetim Kurulu’nun herhangi bir üyesi yapabilir. Sekreter, Derneğin bütün idari ve yazı işlerini yürütür. Sayman, Derneğin mali işlerini yürütür ve hesaplarını tutar. Yönetim Kurulu tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplanabilir. Ancak en geç ayda bir mutad olarak toplanması ve görevlerine ilişkin kararları alması ve işlemleri yürütmesi şarttır. Yönetim Kurulu, üyelerden üçünün çağrısı üzerine olağanüstü olarak toplanır.

-Yönetim Kurulu mutad toplantılarına haklı bir mazereti olmaksızın üst üste iki kez katılmayanların Yönetim Kurulu üyelikleri düşebilir. Yönetim Kurulu üyeliğinden düşen veya istifa edenlerin yerine yedeklerinin Genel Kurul’da aldığı oy sırasına göre sırasıyla üç gün içinde çağırılması zorunludur. Yönetim Kurulu kararlarının alınabilmesi çoğunluk esasına tabidir. Bunun için Yönetim Kurulu üyelerinin en az üye tamsayısının yarıdan bir fazlası ile biraraya gelmesi ve toplantıda görüşülen konunun katılanların çoğunluk oyu ile sonuca bağlanması zorunludur.