İnsanların hırsı ve tamahı, mesut olmamalarının tek sebebidir.
Fenelon

Tüzük - DENETLEME KURULU

Makale İçeriği
Tüzük
MERKEZ'İN İSMİ ve YERİ
MERKEZİN AMAÇ VE İLKELERİ
DERNEĞİN ÇALIŞMA BİÇİMİ
ÜYELİK ŞARTLARI
ÜYELERİN HAKLARI, SORUMLULUKLARI, ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMA
TUTULMASI MECBURİ DEFTERLER
GELİR VE GİDERDE USUL
DERNEĞİN GELİRLERİ
DERNEĞİN ORGANLARI
GENEL KURUL
GENEL KURUL TOPLANTILARI
TOPLANTI YETER SAYISI
TOPLANTI YAPILIŞ USULÜ VE DİVANI
YÖNETİM KURULU
MALİ DURUM
DENETLEME KURULU
ONUR KURULU
BİLİM-KÜLTÜR ARAŞTIRMA KURULU
KADINLAR KOLU
GENÇLİK KOLU
İÇ DENETİM ŞEKLİ
TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ
DERNEĞİN FESHİ VE TASFİYE
HÜKÜM EKSİKLİĞİ
SONUÇ HÜKÜMLERİ
Tüm Sayfalar

 

MADDE 16 :
DENETLEME KURULU

Denetleme Kurulu, Genel Kurulca gizli oyla her yıl için seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Her aday Genel kurulda tek tek oylanir.En çok oyla seçilen Kurul Başkanı olur. Denetleme Kurulu, Derneğin iç denetimini mevzuat çerçevesinde yapar. En geç iki ayı geçmeyen aralıklarla Derneğin iç denetimini, gelir-gider hesap ve işlemleri ile faaliyet ve çalışmalarının mevzuat ve Tüzük hükümlerine uygunluğunu ve Genel Kurul kararlarının yerine getirildiğinin tespitini, denetim elemanlarının çalışma esas ve usullerine göre yapar. Denetleme sonuçlarını Denetleme Kurulu Karar Defteri’ne yazar ve bir rapor haline getirerek Yönetim Kurulu’na ve toplandığında da Genel Kurul’a sunar. Denetleme Kurulu, gerekli gördüğünde bir üye hakkında disiplin cezası verilmesini Yönetim Kurulu’na önerir. Ayrıca, mevzuatın kendine verdiği diğer görev ve yetkileri de kullanır. Eğer tüzüğe aykırı bir durum belirlediği hallerde Genel Kurul´a yönetim kurulunun oy çokluğuyla feshedilmesini teklif eder ve gerekli resmi mercihlere bildirmekle de yukumludur. Bu madde bulunmayan konular için Kanada ve Ontario Anayasası ile dernekler yasasındaki hükümler geçerlidir.