Açık yürekle konuşan düşman, içten pazarlıklı dosttan iyidir.
Hz. Ali

Tüzük - MERKEZİN AMAÇ VE İLKELERİ

Makale İçeriği
Tüzük
MERKEZ'İN İSMİ ve YERİ
MERKEZİN AMAÇ VE İLKELERİ
DERNEĞİN ÇALIŞMA BİÇİMİ
ÜYELİK ŞARTLARI
ÜYELERİN HAKLARI, SORUMLULUKLARI, ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMA
TUTULMASI MECBURİ DEFTERLER
GELİR VE GİDERDE USUL
DERNEĞİN GELİRLERİ
DERNEĞİN ORGANLARI
GENEL KURUL
GENEL KURUL TOPLANTILARI
TOPLANTI YETER SAYISI
TOPLANTI YAPILIŞ USULÜ VE DİVANI
YÖNETİM KURULU
MALİ DURUM
DENETLEME KURULU
ONUR KURULU
BİLİM-KÜLTÜR ARAŞTIRMA KURULU
KADINLAR KOLU
GENÇLİK KOLU
İÇ DENETİM ŞEKLİ
TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ
DERNEĞİN FESHİ VE TASFİYE
HÜKÜM EKSİKLİĞİ
SONUÇ HÜKÜMLERİ
Tüm Sayfalar

MADDE 2:
MERKEZİN AMAÇ VE İLKELERİ:

A) C.A.K.M. ticari amaç taşımamak sureti ile yalnızca toplum yararına çalışma gösterir.

B) C.A.K.M. çalışmalarını Kanada ve Ontario anayasasında öngörülen ilke ve kanunlar çerçevesinde sürdürür ve bunlara bağlı kalır.

C) C.A.K.M. Evrensel Hukuk ilkelerine, İnsan hak ve özgürlüklerine saygılı ve bu ilkelerin her koşul altında savunucusudur.

D) C.A.K.M. çalışmalarında dünya görüşü, dini inanç, ulusal ve etnik köken farkı gözetmez.

E) C.A.K.M. Alevi-Bektaşi inancını, kültürünü ve öğretisini yaymak için Cemevleri, kütüphaneler açar, geceler, konferanslar, tiyatrolar, kurslar, seminerler v.b. etkinlikler düzenler, basın-yayın çalışmaları yapar.

F) C.A.K.M. Kanada'da yaşayan Alevi kitlesinin kültürel benliklerini, inanç ve felsefi değerlerini korumaları ve geliştirmeleri için çalışmalar yapar.

G) C.A.K.M. Alevilerin sosyal ve kültürel alanda ihtiyaçlarını karşılamaya çalışır. Amaç Alevilerin kendi öz kültürlerini koruyarak bulundukları ülke halkları ile kaynaşmasıdır.

H) C.A.K.M. Alevi gençlerini Alevi-Bektaşi inancı, kültürü ve öğretisi doğrultusunda laik, demokratik ve çağdaş değer ve düşüncelerle yetişmeleri için çaba harcar, toplumda Alevi inancı, kültürü ve öğretisinin yaygınlaşması için çalışır.

I) C.A.K.M. Alevi-Bektaşi inancının ve kültürünün yaşaması, kalıcı olması ve evrensel değerlerinin ortaya çıkarılması için bilimsel araştırma ve incelemeler yapar, yaptırır, akademi, kurum, kurul ve komisyonlar kurar. Bu alanda çalışan ve üreten insanların yapıtlarını vakıf, kütüphane, arşiv v.b. kurumlar aracılığı ile bir arada toplanmasını, korunmasını ve yaygınlaştırılmasını sağlar.

J) C.A.K.M. Kanada'da yaşayan tüm yerli ve göçmenlerin eşit haklar temelinde birlikte yaşamalarını amalar, barış ve halkların dostluğu ilkelerının uygulanması için mücadele verir. Bu nedenle yabancı düşmanlığına, ırkçılığa şiddetle karşı çıkar. Bu meyanda toplumsal sorunların çözümü için çalışan tüm kurum ve kuruluşlarla dostça diyaloglar geliştirir.

K) C.A.K.M. kişi çıkarı ilkelelerinden hareket edemez. Merkezin araç gereç ve parası yalnızca tüzük ilkeleri çerçevesinde kullanılabilir. Merkezin üyeleri Merkezin araç gereç ve parası üzerinde hak iddiasında bulunamazlar, hiç bir Merkez üyesine bu araç gereç ve paradan pay verilemez.

L) C.A.K.M. herhangi bir siyasal kuruluşun legal yada illegal yan örgütü durumuna düşürülemez. Etkin aile ve kimi şahısların ün veya şanını sürdürmesine yardımcı olamaz.

M) C.A.K.M. ilerici, demokrat bir sosyal kültür kurumudur.