Devlette olduðu gibi insanda da en kötü hastalýk, kafadan baþlayandýr.
Pliny